Chiến lược phát triển

VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

Trong nền kinh tế thị trường đầy biến động, Tập đoàn Quốc tế Kim Long luôn biết vị trí của mình để đưa ra các định hướng phát triển cho hiện tại và hướng tới tương lai; Định hướng phát triển Tập đoàn là dựa trên tinh thần khởi nghiệp cao, hướng tới cộng đồng, có chiến lược phát triển bền vững và năng động, tập trung nguồn lực để thúc đẩy các sản phẩm và dịch vụ chất lượng đạt tầm khu vực và vươn tầm thế giới.
Làm được điều này chúng tôi phải dày công xây dựng kế hoạch phát triển cả trung hạn và dài hạn có hiệu chỉnh theo thời cuộc.
Định hướng phát triển ngắn hạn:
- Ổn định và phát triển chất lượng sản phẩm, dịch vụ;
- Ổn định và đào tạo nguồn nhân lực;
- Củng cố và phát triển các mối quan hệ;
- Nắm bắt và phát triển  kịp thời các xu thế mới.
- Duy trì và phát triển phù hợp quy mô hoạt động của Công ty.

Định hướng phát triển dài hạn:
Tiếp tục xây dựng và củng cố một số thuộc tính mang giá trị cốt lõi của Công ty:
- Xây dựng và phát triển nền văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp.
- Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực đa nghành
- Trách nhiệm xã hội của công ty;
- Sự đổi mới dựa trên khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại;
- Khuyến khích khả năng và tính sáng tạo của cá nhân;
- Lợi nhuận nhưng là thứ lợi nhuận bằng lao động và có lợi ích cho nhân lọai.